ARTICLE
cover-ceels-2-20155.jpg
10,00 €

Výnimka In-house vo Verejnom Obstarávaní

Pages
23
2015 / No. 2
Digital Edition

VÝNIMKA IN-HOUSE VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

MILAN HODÁS
JUDr., PhD. Katedra ústavného práva,
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Slovensko

The ECJ has on several occasions confirmed that contracts between contracting authorities cannot be automatically presumed to fall outside the application of EU public procurement law. Certain forms of cooperation between contracting authorities cannot be regarded as public procurement contracts. The rules for the application of in-house exceptions formulated by ECJ were codified in Article 12 of Directive 2014/24/EU on public pro-curement. Application of public procurement rules does not interfere with the freedom of public authorities to perform the public service tasks conferred on them by using their own resources, which includes the possibility of cooperation with other public authorities. A public contract awarded by a contracting authority to a legal person governed by private or public law shall fall outside the scope of public procurement rules where all of the following conditions are fulfilled: sufficient control criterion, activity criterion and no private capital criterion.

ESC niekoľko krát skonštatoval, že zmluvy medzi zadávateľmi zákaziek automaticky nepredstavujú výnimku z povinnosti uplatniť pravidlá Európskej únie pre verejné obstarávanie. Niektoré formy spolupráce medzi verejnými obstarávateľmi nemôžu byť považované za zákazky v zmysle práva verejného obstarávania. Pravidlá pre aplikáciu in-house výnimky formulované v judikatúre ESD boli kodifikované v článku 12 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní. Orgán verejnej moci môže plniť zverené úlohy vo verejnom záujme buď vlastnými prostriedkami alebo v spolupráci s inými orgánmi verejnej moci bez toho, aby bol nútený obrátiť sa na vonkajšie subjekty, ktoré nepatria do jeho organizačnej štruktúry. Zadanie zákazky osobe podľa súkromného alebo verejného práva zadávateľom zákazky nespadá pod rámec pravidiel verejného obstarávania, ak sú splnené všetky tieto kritériá: kritérium dostatočnej kontroly, kritérium aktivity a kritérium žiadneho súkromného kapitálu.

Author in Publications

Other Articles from the same Issue

Most Viewed