ARTICLE
ceels_2_2013.png
10,00 €

Správne Trestanie a Právo na Obhajobu

Pages
24
2013 / No. 2
Digital Edition

SPRÁVNE TRESTANIE A PRÁVO NA OBHAJOBU


MICHAL MASLEN
JUDr., PhD., Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta

JANA ŠIMONOVÁ
JUDr., PhD., Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Slovenská republika

The paper analyses the extent of transposition of the right to counsel requirements into the Czech and Slovak legislation on administrative sanctioning. Within this research, the authors take into consideration the opinions of today's legal science. They also include into the study the current case law of the European Court of Human Rights, of the Czech administrative courts and of the Slovak administrative courts on the above mentioned guarantees of protecting the right to a fair trial.

Autori v príspevku analyzujú rozsah požiadavky transpozície práva na obhajobu do českej a slovenskej právnej úpravy správneho trestania. V rámci svojho výskumu autori akceptujú a berú do úvahy stanoviská súčasnej právnej vedy. Príspevok taktiež analyzuje súčasnú judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, českých správnych súdov a slovenských slovenských súdov so zmienkou na záruky ochraňujúce právo na spravodlivý proces.

Other Articles from the same Issue