ARTICLE
10,00 €

Public Finance as a Field of Activity of the State

Pages
23
2021 / No.1
Digital Edition

Public Finance as a Field of Activity of the State

Bronius Sudavičius

Vilniaus Universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros profesorius,
Viešųjų finansų ir mokesčių teisės mokslo centro vadovas, socialinių mokslų daktaras (Lietuvos Respublika)

The article examines public finance activities as a field of activity of the State (municipality). Public finance activities in the article are understood as organizing the activities of the competent state and municipal institutions and other authorized entities in the formation, distribution and use of public funds and supervision of these processes for the purpose of financially ensuring general (public) needs (interests) and public authority functions. The separation of such activities is primarily due to the formation of public finances whose material expression becomes the system of State finances, consisting of the State budget and other public monetary resources funds. The article focuses as well on the analysis of the activities of institutions responsible for public finances, primarily the Ministry of Finance.

Straipsnyje yra nagrinėjama viešoji finansų veikla kaip valstybės (savivaldybės) veiklos sritis. Viešoji finansų veikla stripsnyje suprantama kaip organizuojanti kompetentingų valstybės ir savivaldybių institucijų bei kitų įgaliotų subjektų veikla formuojant, paskirstant ir panaudojant viešuosius piniginius fondus bei vykdant šių procesų priežiūrą tikslu finansiškai užtikrinti bendrųjų (viešųjų) visuomenės poreikių (interesų) tenkinimą bei viešosios valdžios funkcijų įgyvendinimą. Tokios veikklos išsiskyrimas sietinas, pirmiausia, su viešųjų finansų susiformavimu, kurių materialia išraiška tampa valstybės finansų sistema, susidedanti iš valstybės biudžeto ir kitų viešųjų piniginių išteklių fondų. Atskiras dėmesys straipsnyje yra skirtas institucijų, atsakingų už viešuosius finansus, pirmiausia Finansų ministerijos, veiklos analizei.

Other Articles from the same Issue