ARTICLE
10,00 €

Procedural Principles pursuant to the Resolution of the Ministers’ Committee

Pages
25
2019 / No.1
Digital Edition

Procedurálne princípy podľa rezolúcie Výboru ministrov

Branislav Cepek

doc. JUDr. Ing., PhD. (1973), Paneurópska vysoká škola - fakulta práva, Bratislava, Slovenská republika

The paper attempts to analyse the quality and effectiveness of the constitutional and legal basis of the structure and work of the public administration in Slovakia in terms of enforcement of the rights guaranteed by the Charter of Fundamental Rights and Freedoms and by the Constitution of the Slovak Republic in the context of procedural principles recommended by the Committee of Ministers of the Council of Europe. The focus of scientific research lies in the examination of the legal aspects of the fact that the public administration is bound by fundamental rights, freedoms and principles that are applied when those are constrained. The existence of legal regulation of the procedure guarantees that the addressee of a decision or an act of a public authority may influence the outcome of the procedure actively, through the exercise of their rights. Due to this reason, the fundamental right to a fair trial is crucial in public administration. The paper analyses the state of adherence to fundamental rights and freedoms in executing public administration activities and evaluates the level of effectiveness of legal means through which the addressee can defend him/herself against the breach of their subjective right. At the same time, it points out to legislative pitfalls and suggests possible, although not the only, de lege ferenda considerations.

Prípadná absencia zákonných procedurálnych pravidiel nemôže v právnom štáte znamenať priestor pre arbitrárnosť orgánu verejnej správy. Najvyšší, ako aj Ústavný súd SR v takýchto prípadoch vo svojej judikatúre inklinujú k argumentácii nevyhnutnosťou aplikácie právnych princípov. Právny štandard obsahu práva na spravodlivý proces v rámci výkonu verejnej správy tvoria procedurálne práva súkromnej osoby v postupe správnych orgánov určené medzinárodnými dohovormi. Článok vo viacerých častiach poukazuje, že vnútroštátna právna úprava garantuje väčší rozsah procedurálnych práv osôb v postupoch pred verejnou správou. Nabádajú k tomu aj medzinárodné dokumenty, ktoré považujú nimi zakotvené práva za minimálny štandard (napr. odporúčania Výboru ministrov Rady Európy týkajúce sa verejnej správy). Doktrína spravodlivého procesu sa presadzuje aj vďaka nadštátnym súdnym systémom. Je to predovšetkým tzv. štrasburský pilier reprezentovaný judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý rozhoduje na základe Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Druhým internalizujúcim, tzv. luxemburským pilierom, je súdny systém Európskej únie. Pokiaľ ide o právo na spravodlivý proces vo verejnej správe, významnejšiu úlohu k ochrane základných práv a slobôd súkromných osôb, zohráva aplikácia Dohovoru v rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva.

Other Articles from the same Issue

Most Viewed