ARTICLE
10,00 €

The Principles of Budgetary Process in the Republic of Lithuania

Pages
19
2019 / No. 2
Digital Edition

Biudžeto proceso principai Lietuvos Respublikoje

Bronius Sudavičius

Vilniaus Universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros profesorius,
Viešųjų finansų ir mokesčių teisės mokslo centro vadovas, socialinių mokslų daktaras (Lietuvos Respublika)

The article deals with the analysis of the principles that regulate budgetary process. Budgetary process is a complicated process that is in detail regulated by Laws. The analysis is based on the Constitution, laws in force, decisions of the Constitutional Court. The principles of budgetary process mean the basic rules regulating the whole process of planning, approving, fulfilment of the budget. These principles are established in the Constitution and other legal acts and they are common both to the State budget and the budgets of municipalities. Particular attention is given to the analysis of such principles as program budget, co-ordination of long-term and annual budget planning, observance of fiscal discipline. The other principles of the budgetary process are analysed in the article as well.

Straipsnyje, vadovaujantis galiojančių teisės aktų analize, yra nagrinėjamas biudžeto proceso institutas. Biudžeto proceso principai - tai pagrindinės nuostatos, kuriomis privalu vadovautis sudarant, vykdant patvirtintą biudžetą, tiek vertinant patvirtinto biudžeto vykdymą. Šie principai yra įtvirtinti atitinkamuose teisės aktuose, reguliuojančiuose biudžeto procesą apskritai, ir taikytini tiek valstybės, tiek ir savivaldybių biudžetams. Biudžetas yra tvirtinamas atitinkamu teisės aktu, todėl biudžeto procesui taikytini ir bendrieji teisėkūros principai. Kartu šiam procesui būdingi ir specifiniai principai, kurie ir yra nagrinėjami straipsnyje. Ypatingas dėmesys straipsnyje skiriamas tokių biudžeto principų, kaip programinio biudžeto, ilgalaikio (vidutinės trukmės) ir metinio planavimo derinimas, fiskalinės drausmės laikymąsis, analizei. Kartu straipsnyje yra išskiriami ir kiti biudžeto proceso principai.

Other Articles from the same Issue

Most Viewed