ARTICLE
ceels_1_2013.png
10,00 €

Lietas Ierosināšana Satversmes Tiesā

Pages
55
2013 / No. 1
Digital Edition

LIETAS IEROSINĀŠANA SATVERSMES TIESĀ

ANITA RODINA
Dr. iur., Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes prodekāne un docente

DITA AMOLINA
Mg. iur., Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorantūras programmas studente, Satversmes tiesas tiesneša palīdze

In this article on the "Initiation of the case in the Constitutional Court", the authors analyse the practice of the Constitutional Court of the Republic of Latvia in the first stage of its procedure. This is the stage when the issue of whether the case shall be initiated or not, should be decided. In the article the Constitutional Court procedure, the competence of the panels, the legal nature of the decisions passed by the panels, as well as issues which have been recently developed in the practice of the Constitutional Court, such as new developments of the implementation of the interim measure, are analysed. In the article special significance is given to the content of Article 20, part five and six of the Constitutional Court Law or to the legal basis of arguments which can be used by the panels to refuse the initiation of a case. The first stage of the Constitutional Court procedure is crucial for a subject who submits an application. As the practice of the Constitutional Court shows, just a few applications correspond to the requirements of the law. This means that arguments provided in the article could help to understand the Constitutional Court Law as well as to prepare applications which correspond to all requirements.

Rakstā "Lietas ierosināšana Satversmes tiesā" analizēta Satversmes tiesas prakse pirmajā Satversmes tiesas procesa stadijā, kad tiek izšķirts jautājums par lietas ierosināšanu vai atteikšanos ierosināt lietu. Rakstā analizēts Satversmes tiesas process kā īpašs tiesvedības veids, Satversmes tiesas kolēģijas kompetence, to pieņemto lēmumu juridiskā daba, kā arī norādīts uz jautājumiem, kas attīstījušies praksē, kā, piemēram, jautājums par pagaidu noregulējuma piemērošanu pirms lietas ierosināšanas. Īpaša vērība veltīta Satversmes tiesas likuma 20. panta piektās un sestās daļas analīzei, kas nosaka gadījumus, kad kolēģija ir tiesīga atteikties ierosināt lietu. Tā kā lietas ierosināšanas stadija ir pieteikuma iesniedzējam izšķiroša stadija un tikai daži no Satversmes tiesai iesniegtajiem iesniegumiem ir veiksmīgi, proti, tādi, kurus Satversmes tiesa atzīst par Satversmes tiesas likumam atbilstošiem, rakstā ietvertās atziņas varētu palīdzēt veidot izpratni par Satversmes tiesas likuma prasībām, kurām var būt izšķiroša nozīme pieteikuma sagatavošanā.

Other Articles from the same Issue