10,00 €

The Exceptional Conditions of Taxation in the Republic of Lithuania: Higher Tax Rates

Pages
32
2017 / 1
Digital Edition

Išskirtinės apmokestinimo sąlygos
Lietuvos Respublikos mokesčių teisėje:
Didesnio tarifo mokesčiai

Bronius Sudavičius

Vilniaus Universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros profesorius,
Viešųjų finansų ir mokesčių teisės mokslo centro vadovas, socialinių mokslų daktaras (Lietuvos Respublika)

 

The article deals with the question of higher tax rates in the Republic of Lithuania. The study is based on the review of the legal provisions of the tax legislation and their application in practice. The analysis of the tax legislation in force demonstrates that the taxation system of Lithuania sets the possibility to apply higher tax rates for taxes on real estate, land, natural resources and pollution of environment in case that the respective conditions foreseen in legislation are met. This legal regulation forms a distinct legal instrument - the higher tax rate that is antipodal to the institute of tax advantages. The author of the article states that the higher tax rates in one case are the result of the violation of the requirements of special legislation (on environmental protection, building, etc.) or is the economic sanction that comes into effect for violation of tax legislation, in another case. In both cases the higher tax rates express the response of the law-maker to actions injurious for society or illegal.

 

Straipsnyje, vadovaujantis galiojančių teisės aktų analize ir jų taikymo praktika, yra nagrinėjamas apmokestinimo didesniu mokesčių tarifu Lietuvos Respublikoje klausimas. Galiojančių mokesčių teisės aktų analizė rodo, kad Lietuvos apmokestinimo sistemoje yra įtvirtinama galimybė taikyti didesnius nekilnojamojo turto, žemės, mokesčio už valstybinius gam­tos išteklių, mokesčio už aplinkos teršimą tarifus tuo atveju, kai egzistuoja atitinkamos teisės aktuose įtvirtintos sąlygos. Šis teisinis reguliavimas, galima teigti, sudaro atskirą - didesnio mokesčio tarifo - mokesčių teisės institutą, preišingą mokesčių lengvatų nustatymui bei taikymui. Straipsnyje nagrinėjamas tiek teisinis reguliavimas, kuriuo įtvirtinami didesnio tarifo mokesčiai, tiek jo praktinis taikymas. Atlikto tyrimo pagrindu yra daroma išvada, kad didesnio tarifo mokesčiai vienu atveju yra sankcija, taikoma mokesčių mokėtojams už aplinkosaugos ar statybos įstatymų pažeidimus, kitu atveju - taii ekonominio pobūdžio sankcijos, taikomos už mokesčių teisės pažeidimus, ir pakeičiančios tradicines baudas, skiriamas pagal Mokesčių administravimo įstatymą. Bet kuriuo atveju didesnio tarifo mokes­čiai - tai įstatymų leidėjo atsakas į visuomenei žalingus ar neteisėtus poelgius.

Other Articles from the same Issue

Most Viewed