ARTICLE
ceels-cover-2_201673.jpg
10,00 €

Criminal Liability of Legal Entities in the Slovak Republic

Pages
15
2016 / No. 2
Digital Edition

Trestnoprávna zodpovednosť
právnických osôb v Slovenskej republike

Viktor Valla

Mgr., Fakulta práva, Paneurópska vysoká škola

 

The article deals with the issue of the criminal liability of legal entities in the Slovak Republic. The first part of this article is focused on the historical development of the institute of criminal liability of legal entities and its specific reflections into the present legislation. The second part of the article deals with the legislation on the criminal liability of legal entities in the Slovak Republic based on the adopted act no. 91/2016 Co. on criminal liability of legal entities.

 

Príspevok sa zaoberá problematikou trestnej zodpovednosti právnických osôb v podmienkach Slovenskej republiky. Prvá časť príspevku je zameraná na historický vývoj trestnej zodpovednosti právnických osôb a jeho osobitné premietnutie do súčasnej právnej úpravy. Druhá časť príspevku je venovaná právnej úprave trestnej zodpovednosti právnických osôb v podmienkach Slovenskej republiky po prijatý zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb.

Other Articles from the same Issue

Most Viewed