A Comparative View between Administrative Jurisdiction in France and Administrative Jurisdiction in Albania
Author(s)
Afërdita Maho
Pages
24
2020/ No. 2
Type
Digital edition
10.00 €

Pikat e kryesore të takimit dhe ndarjes midis gjykimit administrativ
në Francë dhe në Shqipëri

Afërdita Maho

Ushtron detyrën si gjyqtare prej 16 vitësh, nga të cilat 7 vitë pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, në të cilën punon edhe aktualisht

Administrative jurisdiction is increasingly emerging as one of the fastest-growing jurisdictions, due to the variety of court cases that arise as a result of a conflict of interest between private entities on the one hand and state administration on the other. In this paper, are presented the two models of administrative jurisdiction, which are different but also have meeting points between them. The French administrative jurisdiction is an example with a long history of development and improvement, which in addition to discovering its original features, is a model of success for many of the other developed countries of the western world. The Albanian administrative jurisdiction is a modest example due to the few years it has been developing, but which tends to reflect the management skills for handling numerous court cases in quantity, but also complex and challenging in quality. These systems are presented by comparing them with each other to determine the space for improvement in terms of delivering effective justice through a quick judgment.

Juridiksioni gjyqësor administrativ po njeh rritme te shpejta zhvillimi, si në aspektin sasior edhe në atë cilësor. Kjo për shkak të rritjes së numrit te çështjeve që paraqiten dhe i nënshtrohen për gjykim gjykatave administrative, por edhe për shkak të shumëllojshmërisë se çështjeve ligjore që ato mbartin dhe kërkojnë zgjidhje. Tipari kryesor i këtyre konflikteve gjyqësore është që ato materializojnë mosmarrëveshje midis subjekteve private nga njëra anë dhe administratës shtetërore nga ana tjetër. Në këtë punim do të paraqitet modeli i dy juridiksioneve gjyqësore administrative, të cilët megjithëse janë të ndryshëm, kanë pika takimi me njëri-tjetrin. Juridiksioni gjyqësor administrativ Francez është shembulli i një historie të gjate zhhvillimi dhe përmirësimi të vazhdueshëm, i cili nëpërmjet tipareve te tij origjinale, është një histori suksesi për shumë nga vendet e zhvilluara të botës perëndimore. Juridiksioni gjyqësor administrativ Shqiptar përfaqëson një model modest, për shkak të eksperiences së shkurter në kohë të tij, por që synon të menaxhojë me kujdes çështje që janë të shumta në numër, por edhe komplekse dhe sfiduese në cilësi. Prezantimi i këtyre dy sistemeve do të behet me metodën krahasuese dhe analitike, me qëllim që të identifikohen hapësirat që kanë nevojë për përmirësim, në funksion të parimit të procesit të drejte ligjor dhe dhënies së një drejtesie efektive.

Submit your paper

To avoid any conflict of interest, authors should state their present affiliation and indicate any personal or professional involvement in the subject matter of their manuscript.

Learn more

Publication Search