ARTICLE
ceels-cover-2_201684.jpg
10,00 €

Companies and Their Approach towards Fundamental Human Rights

Pages
8
2016 / No. 2
Digital Edition

KOMPANITË DHE QASJA E TYRE NË LIRITË THEMELORE

ARDVIN KRAJA
Dokt., Asistent/Lektor, Fakulteti Juridik, Universiteti Europian i Tiranës, Shqipëri

Nowadays, large financial companies have a real power and influence in the countries where they operate. Being an integral part of modern reality, corporations in different countries have different approaches to respecting the legal framework and implementation of the provisions and regulations for fundamental rights. These global monetary societies require that their activities are not affected, but on the other hand, paradoxically, they seek to play the role of an awareness factor for the respect of human rights. Governments that are in difficult economic positions tend to stimulate the activity of these corporations in their respective countries by providing not only an adequate legal framework, but also favorable conditions for their activity. The legal framework in this case is not created only by governments but also by different agreements with these countries where they are parties, taking into consideration the internal regulations of companies. The compliance of fundamental rights is a problem encountered mostly in poor countries, referring to different states' statistics. Under these conditions, on the one side it is of great interest to lobby on the respect of fundamental rights and abusive corporate favoritism on the other side.

Sot kompanitë e mëdha financiare kanë një fuqi të vërtetë dhe ndikim në shtetet ku ato veprojnë. Duke qenë një pjesë përbërëse e realitetit modern, korporatat në vende të ndryshme kanë qasje të ndryshme në lidhje me respektimin e kuadrit ligjor dhe zbatimin e dispozitave dhe rregullave për të drejtat themelore. Këto shoqëri monetare globale kërkojnë që aktivitetet e tyre të mos preken, por në anën tjetër, në mënyrë paradoksale, ata kërkojnë të luajnë një rol ndërgjegjësimi për respektimin e të drejtave të njeriut. Qeveritë që janë në pozita të vështira ekonomike kanë tendencë për të stimuluar aktivitetin e këtyre korporatave në vendet e tyre përkatëse, duke siguruar një kuadër ligjor adekuat dhe jo vetëm, por edhe kushte të favorshme për aktivitetin e tyre. Kuadri ligjor në këtë rast nuk krijohet vetëm nga qeveritë, por edhe nga marrëveshje të ndryshme me këto vende ku ata janë palë, duke marrë parasysh rregullimin e brendshëm të kompanive. Respektimi i të drejtave themelore është një problem i hasur kryesisht në vendet e varfra, duke iu referuar statistikave të shteteve të ndryshme. Në këto kushte, është prezent interesi për të lobuar në respektimin e të drejtave themelore në njërën anë dhe favorizimit abuziv të korporatave në anën tjetër.

Most Viewed