ARTICLE
10,00 €

Audiovisual media ownership in Albania. Decision no. 56/2016 of the Constitutional Court

Pages
28
2017 / 2
Digital Edition

Pronësia në median audiovizive në Shqipëri.
Vendimi nr. 56/2016 i Gjykatës Kushtetuese

Endira Bushati

Prof.Asoc.Dr., Ish- Kryetare e Autoritetit te Medias Audiovizive te Shqiperise (AMA)

 

There is a clear link between the concept of media pluralism and competition. This connection evokes great debates and misunderstandings. The main controversy lies in the misunderstanding between ex ante intervention and ex post intervention, between regulation and competition. Regulatory interventions often protect competition and the protection of competition, regulates the market. Through the protection of competition, therefore, the existence of many operators is intended to avoid concentration in the audiovisual sector. Ownership restrictions in the audiovisual media have always been accompanied by fierce debates in Albania. Law 97/2013 “On the audiovisual media in the Republic of Albania”, approved by consensus of all political parties in terms of content, provides simple and clear rules in this regard. This law, in relation to the previous legal regulations, presents improvements in terms of media ownership, arranging the shortcomings observed by the practical implementation of previous laws. But the Constitutional Court’s decision no. 56/2016 complicated even more, not only from a legal point of view, the situation of media ownership in the Albanian audiovisual media market, reopening again the legal debate on the issue.

 

Ka një lidhje të qartë mes konceptit të pluralizmit në media dhe konkurrencës. Kjo lidhje ngjall debate dhe keqkuptime të mëdha. Keqkuptimi kryesor qëndron në kundërshtinë mes ndërhyrjes ex ante dhe ndërhzrjes ex post, mes rregullimit dhe konkurrencës. Ndërhyrjet rregullatore shpesh mbrojnë konkurrencën dhe nga mbrojtja e konkurrencës, rregullohet tregu. Përmes kësaj mbrojtjeje të konkurrencës, pra, ekzistencës së shumë operatorëve, synohet shmangia e përqendrimit në sektorin audioviziv. Kufizimet e pronësisë në median audiovizive, gjithmonë janë shoqëruar me debate të ashpra edhe në Shqipëri. Ligji 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i miratuar me konsensusin e të gjitha palëve të politikës përsa i përket përmbajtjes, ka rregulla të thjeshta e të qarta në këtë drejtim. Ky ligj, në raport me rregullimet ligjore të mëparshme, paraqet risi përsa i përket kufizimit të pronësisë, duke rregulluar dhe të metat e vërejtura nga zbatimi në praktikë i ligjeve të mëparshme. Por, Vendimi i Gjykatës Kushtetuese nr. 56/2016 e komplikoi edhe më shumë, edhe nga pikëpamja ligjore, situatën e pronësisë mbi median në tregun mediatiko-audioviziv shqiptar, duke rihapur dhe një herë debatin ligjor mbi çështjen.

Other Articles from the same Issue