Current Problems of Implementation of International Norms on Regulation of the Institute of Insurance of Military Risks: Economic and Legal Aspect
Author(s)
Inna Zablodska
Oleksandr Zaiets
Language
Ukrainian
Pages
13
2022/ No. 2
Type
Digital edition
10.00 €

Сучасні проблеми імплементації міжнародних норм,
що регулюють інститут страхування військових ризиків:
економіко-правовий аспект

Інна Володимирівна Заблодська

Доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України, Директор Луганської філії Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України»; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1410-6194

Олександр Михайлович Заєць

Кандидат юридичних наук, доцент, науковий співробітник ДУ «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України»; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4426-5241

In almost all historical eras there were attempts to reduce the misery caused by armed conflicts. The armed aggression of the Russian Federation against Ukraine, which began with the occupation of the Crimean Autonomous Republic in February-March 2014, the hybrid war in Donbas since April 2014, and the open full-scale armed invasion on February 24, 2022, is not an exception. It is accompanied by the unprecedented destruction of the Ukrainian civilian population, including children, Ukrainian cities, cultural and spiritual values. This situation urges the leadership of Ukraine and ordinary people, in search of international protection, justice and punishment of the aggressor, to appeal to the international law norms regarding the compensation mechanisms for the caused damages by using the potential of insurance services. The institute of “military risk insurance” needs to focus on the following: military risk insurance is the coverage of losses arising from war, invasion, insurrection, riots, strikes and terrorism; military risk insurance is offered as a separate policy, as it is excluded from standard insurance policies due to high risks, inability of insurance companies to accurately predict losses and, therefore, charge appropriate premiums; companies operating in high-risk countries are good candidates for military risk insurance. Ukraine in cooperation with international partners works on the introduction of an efficient mechanism of military risk insurance, also with the aim to protect business and investors.

Практично в усі історичні епохи здійснювалися намагання зменшити страждання, спричинені збройними конфліктами. Збройна агресія Російської Федерації проти України, яка почалася з окупації Кримської Автономної Республіки в лютому-березні 2014 року, гібридна війна на Донбасі з квітня 2014 року та відкрите повномасштабне збройне вторгнення 24 лютого 2022 року, не є винятком. Воно супроводжується безпрецедентним знищенням мирного українського населення, зокрема дітей, українських міст, культурних і духовних цінностей. Така ситуація спонукає керівництво України та пересічних громадян, у пошуках міжнародного захисту, справедливості та покарання агресора, апелювати до норм міжнародного права щодо механізмів відшкодування завданих збитків із використанням потенціалу страхових послуг. Правовий інститут «страхування військових ризиків» має зосередитися на наступному: страхування військових ризиків — це покриття збитків, що виникають внаслідок війни, вторгнення, повстання, заворушень, страйків і тероризму; страхування військових ризиків пропонується як окремий поліс, оскільки він виключений зі стандартних страхових полісів через високі ризики, нездатність страхових компаній точно прогнозувати збитки і, отже, стягувати відповідні премії; компанії, що працюють у країнах із високим ризиком, є хорошими кандидатами на страхування їхніх військових ризиків. Україна у співпраці з міжнародними партнерами працює над запровадженням ефективного механізму страхування військових ризиків, у тому числі з метою захисту бізнесу та інвесторів.

Submit your paper

To avoid any conflict of interest, authors should state their present affiliation and indicate any personal or professional involvement in the subject matter of their manuscript.

Learn more

Publication Search