Aplikačné dopady rezulúcie Rady ministrov na rozhodovaciu činnosť správnych orgánov [Impacts on the Decision-making of the Administrative Bodies when Applying a Resolution of the Council of Ministers]
Author(s)
Dominik Krajný
Pages
25
2022/ No. 1
Type
Digital edition
10.00 €

Aplikačné dopady rezulúcie Rady ministrov
na rozhodovaciu činnosť správnych orgánov

Dominik Krajný

PhDr. JUDr., Paneurópska vysoká škola – fakulta práva, Bratislava, Slovenská republika

This scientific article analyzes the quality and effectiveness of the constitutional basis for the structure and activities of public administration in Slovakia in terms of promoting the rights guaranteed by the Charter of Fundamental Rights and Freedoms and the Constitution of the Slovak Republic in the context of procedural principles recommended by the Committee of Ministers of the Council of Europe. The focus of scientific research lies in the legal aspects of the binding of public administration by the fundamental rights, freedoms and principles applied in their restriction. The existence of a legal regulation of the procedural process is a guarantee that the addressee of a decision or act of a public administration executor can, through his rights, actively influence the final result of this process. It is for this reason that the fundamental right to a fair trial in public administration is crucial. It analyzes the state of observance of fundamental rights and freedoms in the performance of public administration activities, evaluates the degree of effectiveness of legal means by which the addressee can defend himself against the violation of his subjective right. At the same time,it points out the legislative pitfalls and suggests possible, though not the only, considerations de lege ferenda.

Vedecký článok analyzuje kvalitu a účinnosť ústavnoprávnych východísk výstavby a činnosti verejnej správy na Slovensku z hľadiska presadzovaniaprávzaručenýchListinouzákladnýchpráva slobôda ÚstavouSR v kontexte procedurálnych princípov odporúčaných Výborom ministrov Rady Európy.Ťažiskovedeckého bádania spočíva vo výskume právnych aspektov viazanosti verejnej správy základnými právami, slobodami a princípmi uplatňovanými pri ich obmedzení. Existencia zákonnej úpravy procedurálneho postupu je zárukou, že adresát rozhodnutia alebo úkonu vykonávateľa verejnej správy môže aktívnym spôsobom, prostredníctvom svojich práv, ovplyvniť konečný výsledok tohto postupu. Práve z tohto dôvodu je základné právo na spravodlivý proces vo verejnej správe kľúčové. Analyzuje stav dodržiavania základných práv a slobôd pri výkone činnosti verejnej správy, hodnotí mieru účinnosti právnych prostriedkov, prostredníctvom ktorých sa môže adresát brániť pred porušením svojho subjektívneho práva. Súčasne poukazuje na legislatívne úskalia a navrhuje možné aj keď nie jediné úvahy de lege ferenda.

Submit your paper

To avoid any conflict of interest, authors should state their present affiliation and indicate any personal or professional involvement in the subject matter of their manuscript.

Learn more

Publication Search