ARTICLE
ceels-cover-2_20161.jpg
10,00 €

Codification of Tax Law in Lithuania: Law on Tax Administration

Pages
23
2016 / No. 2
Digital Edition

MOKESČIŲ TEISĖS KODIFIKAVIMAS LIETUVOJE:
MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMAS

BRONIUS SUDAVIČIUS
Vilniaus Universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros profesorius,
Viešųjų finansų ir mokesčių teisės mokslo centro vadovas, socialinių mokslų daktaras (Lietuvos Respublika)

The article deals with the analysis of Law IX-2112/2004 on tax administration. The Law, which was enacted on 13 April 2004 and came into force at the same day when Lithuania became an EU Member State, occupies a very important place among special tax law sources. It is mentioned that the enactment of the Law was mostly due not to external assumptions (joining the EU) but to internal assumptions: the urgent need to reform the tax system and tax administration so that they keep pace with the rapidly developing economic relations, in order to ensure vital national financial needs and to not brake the competitiveness increase in the region. This Law, as the main source of the tax law, regulates complex fiscal relations, rendering general tax rules and procedures applicable to all taxes and charges equivalent to taxes paid through the budget. Law IX-2112/2004 is qualified as the most important special codified tax law source in this article because it: 1) legitimizes the state tax system of Lithuania; 2) determines general tax law terms and tax law principles; 3) sets a tax administrators' system and their (officials) tasks, functions, powers; 4) determines common tax payers status; 5) regulates third party involvement in legal tax relations; 6) regulates general tax compliance obligations, and sets ways of enforcing tax obligations; 7) sets the basics of tax arrears recovery, procedures of tax inspection and tax investigation, liability because of tax laws violation; and 8) regulates the tax disputes process.

Straipsnyje yra analizuojamas Mokesčių administravimo įstatymas jo vertinimo kaip kodifikuoto teisės akto požiūriu. Vadovaujantis Lietuvos mokesčių teisės doktrina mokesčių teisės šaltinis – tai kompetentingos valstybės (savivaldybės) institucijos nustatyta tvarka priimtas norminis teisės aktas, įtvirtinantis teisės normas, reguliuojančias visuomeninius mokestinius santykius privalomų nurodymų davimo pagrindu. Ypatingą vietą specialiųjų mokesčių teisės šaltinių sistemoje užima MAĮ, priimtas 2004 m. balandžio 13 d. ir įsigaliojęs nuo Lietuvos narystės Europos Sąjungoje dienos. Esminiu šio įstatymo kaip pagrindinio mokesčių teisės šaltinio bruožu laikytina tai, kad jis kompleksiškai reguliuoja mokestinius santykius, įtvirtindamas pagrindines bendrąsias mokesčių teisės nuostatas, taikytinas visiems mokesčiams ir jiems prilygintiems privalomiesiems mokėjimams į biudžetą. Jis: 1) įteisina valstybinę mokesčių sistemą; 2) apibrėžia pagrindines mokesčių teisės sąvokas bei įtvirtina pagrindinius apmokestinimo principus; 3) nustato mokestinių teisinių santykių dalyvių teises bei pareigas; 4) reglamentuoja bendruosius mokestinės prievolės vykdymo reikalavimus, įtvirtina mokestinės prievolės vykdymo užtikrinimo priemones; 5) nustato mokestinės nepriemokos išieškojimo, mokestinio patikrinimo bei tyrimo atlikimo, atsakomybės priemonių taikymo pagrindus; 6) reguliuoja mokestinių ginčų nagrinėjimo procedūras. Atlikto tyrimo rezultate straipsnyje teigiama, kad MAĮ pagal savo reguliavimo apimtį vadintinas kodifikuotu mokesčių teisės aktu, kuriame yra apjungtos ir susistemintos teisės normos, reguliuojančios mokestinius santykius, kurios taikytinos visų mokesčių bei jiems prilygintų įmokų į biudžetą nustatymui bei surinkimui.

Publications of European Public Law Series